Category Archives: Nezařazené

Zelená Porubě – Strom před mojim barakem

By | Nezařazené | No Comments

V rámci programu Zelená Porubě jsme chtěli v lesoparku u Myslivny udělat různé dětské stavby a další herní prvky, podobně jak je tomu na lázních v Klimkovicích. Bohužel jsme ale zjistili, že mimo cest nejsou v lesoparku žádné pozemky, které by byly svěřeny do správy Porubě, takže tento plán nelze uskutečnit.

Projekt Zelená Porubě je ale natolik zajímavý, že by bylo škoda ho nevyužít. Proto přicházíme s náhradním plánem, který jsme nazvali Strom před mojim barakem. Jde v podstatě o hromadnou žádost o výsadbu stromů na různých místech v Porubě. Máme již vytipováno několik míst, ale budeme velice rádi, když nám zašlete i své nápady, které připojíme k našemu návrhu. Věříme, že takto podaná hromadná žádost bude mít větší šanci uspět v podzimním hlasování a být zrealizována.

Své návrhy nám můžete posílat až do úterý 28. června na email lesoparkporuba@centrum.cz. Uveďte prosím přesnou adresu, fotografii místa, případně navrhovaný druh stromu. S ohledem na podmínky programu Zelená Porubě bude finální rozhodnutí na radnici, která musí posoudit realizovatelnost každé navrhované výsadby. Jedná zejména o podmínky pozemků patřících Porubě, přítomnost inženýrských sítí apod.

Pomozte nám zazelenit Porubu!


Příklad
Adresa: Nálepkovo náměstí, v blízkosti ulice Španielova
Strom: lípa (příp. jiný vhodný strom dle doporučení odborníků)

Nálepkovo náměstí

Reakce na prezentaci alternativních lokalit – ostražitý optimismus

By | Nezařazené | No Comments

Výsledky prací na návrhu alternativ k Myslivně, které probíhaly od listopadu do začátku dubna, byly 26. května ve Slunečnici oficiálně prezentovány veřejnosti. Primátor i rektor poděkovali paní architektce Evě Špačkové za odvedenou práci, která nalezla REÁLNÉ alternativy. Děkujeme i my za petici, protože studie předčila naše očekávání a jasně ukázala, že celá řada lokalit je pro VTP vhodnějších nežli Myslivna. Proto nás mrzí, že je Myslivna stále ve hře. I přesto bylo ve Slunečnici prezentované poselství z Magistrátu i VŠB zřejmé: uvidíme, jak dopadnou studie proveditelnosti, ale pokud se neobjeví u vybraných lokalit zásadní problém, VTP postavíme jinde, než na Myslivně…

…pokrok za těch pár měsíců je značný a žádná ze stran ho nemůže popřít. My ho samozřejmě vítáme, protože skýtá reálnou naději, že dosáhneme svého cíle a zachráníme Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast. Jsme na dobré cestě, ale k cíli chybí ještě několik kroků. Dovolte, abychom vás seznámili s tím, co vnímáme pozitivně a v čem naopak vidíme možná rizika.

Pozitiva:

  • oceňujeme vstřícný přístup primátora jako skutečně prvního politika od počátku projektu, který předstoupil před veřejnost a připustil možné alternativní lokality
  • Magistrát i VŠB souhlasí s myšlenkou decentralizovaného VTP, která umožňuje využít flexibilně více lokalit
  • rektor netrvá na doslovně docházkové vzdálenosti od VŠB, takže ve vybraných lokalitách je také Svinovské rozhraní
  • zástupci Svinova potvrdili ve Slunečnici předběžný zájem o VTP na svém katastru
  • primátor prohlásil, že s výsledky studií proveditelnosti bude veřejnost seznámena v půlce prázdnin

Rizika:

  • studie proveditelnosti vybraných alternativních lokalit dělají pracovníci Magistrátu, tedy ti samí lidé, co dlouho tvrdili, že Myslivna je jediná možná
  • v tuto chvíli nelze předvídat výsledky studií proveditelnosti ani jak se Magistrát ve finále postaví k případným problémům
  • je před volbami
  • Magistrát nemá jasno, co dále s vykoupenými pozemky u Myslivny, pokud bude VTP postaveno v jiné alternativní lokalitě
  • Magistrát stále pohlíží na pozemky u Myslivny jako na pole, které nemá na lesopark vliv, s čímž zásadně nesouhlasíme. Pole je srdcem lesoparku a jeho zastavění – ať již čímkoliv – by vedlo k jeho faktické likvidaci.

Přesto všechno lze závěrem říci, že jsme dosáhli úspěchu a vše je snad na dobré cestě. Věříme, že platí slib Magistrátu a ke studiím proveditelnosti se opět sejde pracovní skupina s naší účastí, tak abychom i nadále zůstali jako zástupci 10000 občanů součástí dění. V tuto chvíli je pro nás nejbližším cílem zveřejnění výsledků studií proveditelnosti v půlce prázdnin.

Nelze totiž nechat celou věc jen tak usnout. Zůstáváme ostražití a budeme usilovat o to, aby o Myslivně hlasovalo zastupitelstvo Ostravy ještě před volbami. Stejně tak budeme tlačit politiky k tomu, aby provedli změnu územního plánu, která znemožní na Myslivně stavět. Jen tehdy budeme moci konečně říci, že Myslivna zůstane zachována jako přírodní a klidová lokalita.

Areal planovane stavby VTP

 

Alternativy nalezeny, co dál?

By | Nezařazené | No Comments

Práce na návrhu alternativ k Myslivně byly dokončeny. Celkem bylo posuzováno 54 lokalit na území Ostravy, z nichž pracovní skupina podrobila podrobnějšímu zkoumání 14 lokalit, z toho 7 v Porubě. Následně byly vybrány 3, u kterých nyní v režii Magistrátu provádí studie proveditelnosti. Zhruba v polovině prázdnin bychom měli vědět, do jaké míry splňují podmínky pro výstavbu VTP.

Od první debaty ve Slunečnici, kde Magistrát žádnou alternativu ani nepřipouštěl, tak došlo k výraznému posunu. Oceňujeme, že po sedmi letech od spuštění projektu město konečně naslouchá lidem i porubským zastupitelům a hledá řešení. I přesto je potřeba mít neustále na mysli, že Myslivna je stále ve hře. Proto je nezbytné zůstat ve střehu a nepolevit. Jaká je tedy v tuto chvíli situace, přesněji jak ji vnímáme my, zástupci petice?

Předně je potřeba říct, že studie vypracovaná týmem architektky Evy Špačkové předčila naše očekávání. Práce přehledným způsobem mapuje situaci v alternativních lokalitách, poukazuje na problémy a nastiňuje jejich možná řešení. Podstatné je pro nás také zjištění, že při porovnávání se tak protěžovaná Myslivna ukázala jako méně vhodná pro stavbu VTP nežli řada dalších lokalit. V případě, že by nastaly problémy u těch tří nyní zkoumaných lokalit, je kde brát.

Zcela zásadní je pro nás také myšlenka decentralizovaného VTP, která umožňuje ohromnou flexibilitu. Je logické, že nalézt několik menších lokalit je mnohem snazší, nežli jednu velkou. Decentralizované VTP má také tu výhodu, že se nemusí využít beze zbytku celá plocha v alternativní lokalitě, ale jen její část. Díky tomu tam může zůstat nedotčena např. zahrádkářská kolonie na Opavské.

Vzhledem k těmto skutečnostem vůbec nepochybujeme o tom, že alternativy reálně existují. Buďme proto na chvíli optimisty a předpokládejme, že ke stejnému stanovisku dojde i Magistrát. Co dále? V takovém případě by mělo co nejdříve zaujmout k věci stanovisko zastupitelstvo města Ostravy a Myslivnu definitivně vyškrtnout z projektu VTP. Spolu s tím by mělo změnit územní plán, tak aby na Myslivně byla zachována klidová zóna bez možnosti výstavby. Jen tak bude možné do budoucna zabránit např. tomu, aby zde nevznikl developerský projekt milionářské čtvrti luxusních domečků pro pár vyvolených.

Náš požadavek je jasný – zachování klidové Myslivny pro všechny.
Přijďte jej podpořit do Slunečnice 26. května!

jarni_myslivna

Alternativy k Myslivně nalezeny, budou se dále prověřovat

By | Nezařazené | No Comments

Tisková zpráva ke studii pracovní skupiny ke studii Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě

Od listopadu 2015 do dubna 2016 zpracovával studii alternativního umístění Projektu rozšíření Vědecko-technologického parku (dále VTP) v Ostravě na základě zadání VŠB – TU Ostrava a statutárního města Ostravy pracovní tým pod vedením architektky Evy Špačkové. Hledání alternativního řešení bylo iniciováno v reakci na nesouhlas občanů a vedení městského obvodu Poruba se záměrem rozšířit VTP do lokality Myslivna.

K diskuzi nad dílčími výsledky studie se čtyřikrát sešla pracovní skupina složená ze zástupců města, městského obvodu Poruba, ostravských univerzit a současného VTP v Ostravě společně s autory návrhu. Ke schůzkám byli přizváni také zástupci občanské petice.

Celkem bylo v rámci studie posuzováno 54 lokalit na území Ostravy, z nichž podrobnějšímu zkoumání bylo podrobeno 14 ploch, z toho 7 v Porubě. Pro transparentnost byly porovnány také lokality Myslivna a Planetárium, které se ale podle nastaveného souboru kritérií a priorit nedostaly do užšího výběru vybraných lokalit.

Za centrum navrženého dynamického VTP zpracovatelé studie doporučili širší okolí VŠB-TU s lokalitami Opavská, následně z hlediska vzdálenosti lokality Vozovna, Nad Porubkou, Martinovská, ukončení Hlavní třídy a tzv. Svinovské rozhraní (volná plocha u ulice Polská).

Autoři studie vycházeli z předpokladu, že VTP jako dlouhodobý projekt s velkou variabilitou musí být koncipován tak, aby vytvořil podmínky pro různé typy investorů a byl schopen uspokojovat jejich potřeby v čase. Byla proto navržena koncepce dynamického a decentralizovaného VTP, které nabídne větší škálu lokalit. S ohledem na strategii urbanistického rozvoje měst přijatou vládou ČR i městem Ostrava byl architekty formulován požadavek, aby byl park umístěn v rámci stávajícího zastavěného území Ostravy a koncipován jako živá součást města.

Pracovní skupina se při projednávání výsledků studie shodla na tom, že o lokalitách Opavská, Nad Porubkou a Svinovské rozhraní lze uvažovat jako o potenciálně nejrychleji dostupných a perspektivních alternativách k lokalitě Myslivna. Pro ověření tohoto závěru město zadá pro tyto 3 lokality studie proveditelnosti.

Na jednání bylo dále dohodnuto, že se pracovní skupina znovu sejde nejpozději za tři měsíce, aby posoudila výsledky a stav pořizovaných studií. Pokud se ukáže, že další příprava projektu VTP v alternativních lokalitách je reálná, navrhne primátor Tomáš Macura Zastupitelstvu města Ostravy změnu umístění projektu výstavby VTP.

Veřejnost bude s výsledky alternativního návrhu týmu architektky Evy Špačkové podrobně seznámena na veřejné prezentaci v Domově Slunečnice ve čtvrtek 26. května v 17.00 hodin. Nejpozději v tento den bude studie Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě zpřístupněna na www.vtp.ostrava.cz.

studie_obalka

Ukliďme Česko, ukliďme les u Myslivny

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 16. dubna jsme v rámci akce Ukliďme Česko uklízeli lesopark u Myslivny. Zaměřili jsme se především na oblast přímo pod točnou na Studentské a bytovkami u kolejí. Kromě úzké pěšiny na koleje tudy nevedou žádné cesty a málokdo sem chodí. To bohužel nahrává různým nekalým živlům, které tu pak nerušeně odhodí sedačku či záchodovou mísu. U pole jsme tak dolovali zasypaný koberec a z potoka lovili kusy IPY. O množství PETek, igelitů a všelijakých další plastů je zbytečné hovořit.

IMG_0415

Vyčištění této části nám zabralo zhruba dvě hodiny, kdy jsme neustále vynášeli plné pytle do svahu a plnili jimi velkoobjemový kontejner, přistavený Městským obvodem Ostrava-Poruba. Ten nám kromě odvozu ochotně poskytl také pytle, pracovní rukavice a dvoukolák, čímž nám umožnil realizaci celé akce. Za tuto materiální podporu patří radnici náš jednoznačný dík.

Postupně jsme se přesouvali směrem ke kolejím a les začal být kupodivu čistší. Snad s jednou výjimkou domova jednoho bezdomovce, který sem natahal odpady z půlky Ostravy. Úklid toho místa byl nad naše síly. Vše jsme zdokumentovali a o úklid požádáme pana starostu. Úklidová četa MO Poruba na náš dřívější podnět uklidila již jedno podobné „hnízdo“.

Během úklidu jsme se roztrousili po lese, ale v poledne jsme se všichni znovu setkali u ohniště pod bytovkami. Až sem nám byl dovezen vynikající teplý oběd, který nám zajistila firma CateringOVA. Tato obědová pauza nám nesloužila pouze k odpočinku, ale také k neformálnímu seznámení se. Většina zúčastněných se navzájem neznala a dorazila na jen na základně plakátku či upoutávky na internetu. Sešli se tu studenti ze základní i vysoké školy, učitelé, ale i třeba lidé z IT či manažeři. Někteří s sebou vzali i své děti.

IMG_0450

Posilněni jsme se vydali rojnicí podél pole na Myslivnu. Cestou jsme nasbírali několik pytlů, které jsme po dohodě s Městskými lesy zanechali zavázané u stávajících košů. Tyto koše bezpochyby přispívají ke skutečnosti, že i hojně navštěvovaná místa jsou v relativně čistém stavu. Proto jsme před časem požádali MO Poruba, aby umístila koše i na další vytipovaná místa v areálu lesoparku. Pro dlouhodobé udržení pořádku je to bohužel zcela nezbytné. Jak dokládá následující fotografie z neděle, ohniště pod kolejemi, kde koš chybí, už bylo bohužel opět zaneřáděné.

neporadek - nedele
Po krátkém občerstvení na Myslivně jsme pokračovali ještě k pěšině spojující ulici v Zahradách a nemocnici. Pod stromy tu byla vyhozená televize a mnoho dalších odpadků, takže jsme naplnili další tři pytle. Když nás uviděl obyvatel vedle stojícího domu, přišel nám poděkovat s několika orosenými plechovkami piva v rukou. Když zjistil, že mezi námi jsou i děti a řidiči, okamžitě nám připravil i limonádu. Za tak milou a nečekanou pozornost mu tímto velice děkujeme.

Celou akci jsme zakončili po třetí u kontejneru, od kterého jsme ráno vyšli. Výsledkem těch pěti hodin byl z velké části zaplněný kontejner, vyčištění velké části lesa a poznání zajímavých lidí, kterým na jejich oblíbeném místě klidu skutečně záleží.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Tým Lesopark Poruba

P. S. Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

IMG_0480

Úklid lesa – sobota 8. dubna

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 8. dubna v 9:03 budeme uklízet lesopark u Myslivny. Sraz dobrovolníků je na zastávce Studentská.

Úklid se koná v rámci akce Ukliďme Česko. Přesný rozsah úklidu bude upřesněn na místě podle počtu dobrovolníků.

Pytle pro sběr odpadků zajistil městský obvod Ostrava-Poruba a budou k dispozici na místě, stejně jako pracovní rukavice (pokud máte vlastní rukavice, raději si je vezměte, ať máme jistotu, že nedojdou). S ohledem na klíšťata doporučujeme i repelent.

Budeme rádi, potvrdíte-li nám účast na události na Facebooku a pokud ji budete dále sdílet.

IMG_0333

Porubské desatero

By | Nezařazené | No Comments

V úterý 15. března pořádala porubská radnice akci s názvem Porubské desatero, kde se snažila zjistit názory obyvatel. Jako aktivní občan tuto iniciativu samozřejmě velice vítám a všem přítomným zastupitelům za to patří mé poděkování.

Jak to tedy všechno probíhalo? Místa v sále byla tématicky rozčleněna na devět stolů. Každý z nich měl tzv. garanta, který řídil svobodnou diskuzi občanů a v bodové podobě zapisoval nápady, které zazněly. Přestože sem tam zazněly i názory typu „Mladi řvu na lavičkach. To neni jak za nas, kdy sme tam hralili na balalajku.“, byla jich menšina a finální výstup byl věcný.

lide v sale

Lidé se mohli volně pohybovat mezi jednotlivými stoly a vyjádřit se tak k více tématům. Následně pak proběhlo hlasování, aby se vybraly dva problémy z každé oblasti. Celkově tak vyvstalo osmnáct problémů, o kterých proběhlo druhé kolo hlasování. Každý účastník měl dvě samolepky – hlasy, které mohl přilepit ke svým problémům.

V čele se umístily tyto problémy:

1. Nevyhovující stav ulic G. Klimenta, Čs. exilu, Bajkalská, Francouzská, Polská a Charkovská (26 hlasů)
2. Dopravní hřiště pro žáky ZŠ (17 hlasů)
3.–4. Zachování Myslivny jako lesoparku (15 hlasů)
3.–4. Využít prostor na konci Hlavní třídy u ulice Francouzská – amfiteátr (15 hlasů)

K vytvoření si celkového obrázku je ovšem potřeba zmínit, že téma Myslivny se objevilo jako stěžejní hned ve dvou kategoriích. Kromě přímé výzvy na její zachování v kategorii Vzhled a funkce veřejných prostranství, se k němu lidé vyjádřili ještě v kategorii Životní prostředí. Zde získal 11 hlasů obecnější požadavek, aby se zabránilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavou na území obvodu (např. VTP). Pokud spojíme tyto dva úzce související problémy, získáme 26 hlasů a Myslivna se dostává na sdílené první místo!

vysledky-hlasovani1 vysledky-hlasovani2

Význam Myslivny pro Porubské občany potvrdila i poslední část desatera – pocitová mapa. Na té lidé pomocí špendlíků označili místa, která mají rádi či neradi. Žluté špendlíky značí oblasti, kde rádi tráví svůj volný čas. Pohled na mapu jasně ukazuje, že lesopark u Myslivny je místem zdaleka nejoblíbenějším.

pocitova-mapa

Atmosféra v sále byla velice neformální, činorodá a přátelská. K jejímu průběhu pomohli i zástupci porubské radnice v čele s panem starostou, se kterými se lidé mohli snadno dát do řeči. Věřím, že právě tento „snadný přístup“ k zodpovědným činitelům může napomoci vyřešení některých problémů. Může to vést třeba k opravě výmolu, kterého si radnice není vědoma, či upozornit na někdy až brutální údržbu zeleně.

Sečteno podtrženo, večer diametrálně odlišný od tzv. debaty o VTP, která se konala začátkem listopadu ve Slunečnici, kde byli lidé postaveni před hotovou věc. Věřme, že v tomto Magistrát složí reparát, přijme výsledky práce týmu paní architekty Evy Špačkové a stavbu VTP na Myslivně zastaví. Toto bychom se měli dozvědět v dubnu, na který bylo posunuto odevzdání práce.

Co říci závěrem. Především zdůraznit, že to není konec, ale teprve začátek. Až do 31. března se totiž v ANKETĚ můžete vyjádřit i vy. Stejně jako lidé ve Slunečnici máte dva hlasy, abyste jimi označili, co vás trápí. Pokud chcete podpořit zachování Myslivny, máte hned tři možnosti:

1) zvolíte pouze Myslivnu a dáte jí tím dva hlasy

anketa1

2) zvolíte Myslivnu a jako druhý názor pak Zamezení zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou na území obvodu. Tím se vyjádříte k velice špatnému trendu rozlézání města do polí. To se týká jak Myslivny, tak např. plánu postavit další haly a průmyslovou zónu v polích u Skalky (viz. náhled územního plánu).

anketa2

3) zvolíte Myslivnu a jeden další problém, který vás trápí. Tím Myslivna získá jeden váš hlas.

Předem děkujeme za vaše hlasy v anketě!

Martin Bobek
člen petičního výboru

(Další texty naleznete na mém webu www.martinhorsky.cz. Pod pseudonymem Martin Horský píši na památku dědy, který mne mj. vodil do porubského lesa).

Pracovní setkání k VTP dne 14. ledna 2016

By | Nezařazené | No Comments

pracovni schuzka ledenVážení přátelé,

chtěl bych Vám poděkovat za Vaše četné dotazy, ve kterých se nás ptáte, co se nejnověji děje ve věci VTP. Jak jste se mohli dočíst v oficiální tiskové zprávě, tak se ve čtvrtek 14. ledna 2016 konala pracovní schůzka, na které tým paní architektky Evy Špačkové (dále Tým) prezentoval výsledky svého dosavadního zkoumání. U stolu zasedli také zástupci VŠB, Ostravské univerzity, Magistrátu, porubské radnice i stávajícího VTP a CPI.

Protože se jednalo o uzavřenou pracovní schůzku, nechci se vyjadřovat k jednotlivostem a svým způsobem tak zrazovat vzájemnou důvěru účastníků jednání. Ve stručnosti lze však říci, že zdaleka největší část ze dvou hodin setkání se věnovala hledání konkrétních parametrů, které by měl nový VTP mít. Tým na základě analýzy odborné literatury i studií stávajících VTP představil vlastnosti ideálního VTP a se svými zjištěními seznámil zodpovědné instituce. Na základě jejich odpovědí nyní bude moci přistoupit k výběru konkrétních lokalit.

Je potřeba zdůraznit, že veškerá diskuze se týkala obecně VTP v Ostravě a ani v nejmenším neřešila konkrétní lokality. Těmi by se mělo zabývat až další setkání a kupříkladu slovo „Myslivna“ na celém setkání vůbec nezaznělo. Jsem proto velice překvapen vyzněním článku z dnešního Práva, ve kterém doslova stojí:

Při analýzách se ukázalo, že v areálu naší univerzity se již VTP rozšiřovat nemůže. Tady už je prostor prostě vyčerpaný, není kde stavět další věci navíc,“ uvedl rektor s tím, že budou probíhat další jednání.

Toto vyjádření osobně považuji za vyloženě nešťastné, protože může velice snadno dojít k záměně interních analýz VŠB s prací Týmu. Jde zejména o to, že se tím opět uvádí v život hluboce zakořeněný omyl, že se práce Týmu jakkoliv týká samotného areálu VŠB, který paní architektka musela opakovaně vyvracet. Více informací o práci Týmu jsme publikovali již dříve (viz. http://lesoparkporuba.cz/alternativni-navrh-umisteni-vtp/).

Stejně tak mne překvapuje poněkud zavádějící výčet konkrétních lokalit, které pan rektor uvádí dále v článku:

„Zatím tedy je ve hře pole u porubské Myslivny, oblasti kolem Globusu, hovoří se ale také o jiných oblastech v Porubě, například o Vozovně. Těch možností je celá řada.“

Musím opět nadevší pochybnost zopakovat, že se NEJEDNÁ o umístění jakkoliv vzešlá z dosavadní práce Týmu. Ostatně v oficiálně vydané tiskové zprávě jasně stojí: „Diskutující se dohodli na dalším setkání na začátku února, na kterém pracovní skupina představí k diskusi konkrétní lokality ve městě, které budou naplňovat požadavky tohoto scénáře.“

Zpátky ale k samotné schůzce a práci Týmu. Velice mne potěšilo uchopení celé problematiky VTP nikoliv jako izolované věci, ale jako součásti rozvoje Ostravy. V úspěšném přerodu na město 21. století může hrát dobře zvládnutý projekt nového VTP jistě významnou roli. Vždy ale bude jen střípkem v mozaice. Proto je potřeba kromě budování nového, také zlepšovat to špatné, jak se v tiskové zprávě zmiňuje paní architektka. Osobně se domnívám, že právě projekt rozšíření VTP, realizovaný v dobře zvolené alternativní lokalitě, skýtá možnost obojího.

Pominu-li zmíněný článek v Právu, mohu konstatovat, že atmosféra samotného setkání byla věcná, jednání konstruktivní a neslo se v duchu vzájemné spolupráce a respektu všech zúčastněných. Nezbývá, než doufat, že se v tomto duchu bude pokračovat i nadále. Jedině tak může být výsledkem celé této diskuze plné odborných pojmů, analýz a požadavků investorů projekt, který nejen pomůže městu, ale zároveň jej budou i jeho obyvatelé vnímat pozitivně.

O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě dále informovat.

Martin Bobek
člen petičního výboru

(Další texty naleznete na mém webu www.martinhorsky.cz. Pod pseudonymem Martin Horský píši na památku dědy, který mne mj. vodil do porubského lesa).

Alternativní návrh umístění VTP

By | Nezařazené | No Comments

Paní architektka Eva Špačková na zasedání zastupitelstva MO PorubaV současné době paní architektka Eva Špačková zpracovává alternativní návrh umístění VTP. Tato práce je podporována panem rektorem i primátorem, který po dobu jejího zpracování a následného posouzení veřejně slíbil nepodnikat žádné nevratné kroky týkající se Myslivny.

Paní architektka si sestavila malý tým studentů a doktorandů architektury na Fakultě stavební VŠB-TUO. Další spolupracovníci jsou z okruhu lidí, kteří o téma projevili zájem na občanských setkáních a nabídli konkrétní pomoc související s jejich profesním zaměřením a odbornými znalostmi. Úsilí týmu se zaměřuje na dva základní směry – na část teoretickou a praktickou.

Teoretická část si klade za cíl ujasnění klíčových pojmů a celkového zadání projektu. Jde o to, že definice „vědecko-technologického parku“ je velmi široká a závislá na místních podmínkách, možnostech a potřebách. Pro úspěch VTP je potřeba mít jasnou vizi, koncepční vedení a dostatek kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří dokáží záměr naplnit. Magistrát doposud spíše prezentoval vizi zasíťování lokality a prodeji pozemků investorům, což je přístup, který více odpovídá definici průmyslové zóny, nežli VTP.

Praktická část se pak zabývá nalezením možných lokalit především v docházkové vzdálenosti od areálu VŠB a stručnému určení kroků, které by byly potřeba k realizaci VTP na daném místě. Vzhledem k požadavku na blízkost VŠB do uvažovaného okruhu patří např. pozemky podél ulice Opavské nebo areál porubské Vozovny. V této souvislosti je potřeba vyvrátit zakořeněný omyl, že se uvažuje i o pozemcích přímo v areálu VŠB. Tento areál má sloužit především univerzitní výuce a škola neuvažuje o tom, že by se jej rozšíření VTP mělo přímo týkat.

Návrh má být vypracován ke konci února. Již začátkem ledna je naplánována první schůzka se zástupci zainteresovaných stran (tj. včetně Magistrátu), jejímž cílem je ujasnění výše uvedených pojmů, přesná specifikace zadání a diskuze nad dosavadními výsledky.

O výsledcích této schůzky vás budeme samozřejmě informovat.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress