Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

By 15.9.2015 Blog No Comments

ZDE  je celý dokument je ke stažení

Tady je jen výňatek, ovšem, to stojí za to …

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Fáze výstavby

Tuto fázi s ohledem na neznalost postupu výstavby jednotlivých objektů nelze stanovit. Předpokládá se, že nejnáročnější fází bude budování komunikací a zemní práce, kde se očekává intenzita průjezdů nákladních vozidel v nejzatíženějším místě cca 10 vozidel/hodinu.

Fáze provozu

Byly zvažovány 2 varianty napojení areálu páteřní komunikací na stávající dopravní síť:

  • Varianta 1: napojení na ulici Studentskou v místě vjezdu do areálu VŠB-TU,
  • Varianta 2: napojení na křižovatku ulic Studentská a Dr. Slabihoudka.

Po zvážení konfigurace terénu a dalších okolností byla jako navrhovaná varianta zvolena varianta 2, tedy napojení na křižovatku ulic Studentská a Dr. Slabihoudka.

napojeni

Předpokládaná průměrná intenzita dopravy je 8 160 vozidel za 24 hod a maximální (špičková) intenzita 1 224 vozidel / hod (osobní, lehká a těţká nákladní vozidla). Předpokládá se, ţe z výše uvedeného počtu vozidel bude max. 10 % nákladních, z nichţ je pak 90 % lehkých a 10 % těţkých nákladních vozidel (autobusy, nákladní vozidla). Lokalita bude napojena na veřejnou hromadnou dopravu.

… K parkování zaměstnanců VTP a hostů budou vybudována nová parkoviště. Výhledový počet parkovacích stání u projektovaných komunikací v areálu je 530 a dalších 3239 parkovacích stání bude budováno na pozemku investora – na povrchu a v podzemních garážích.

… str.47 Poškození ekosystémů – Realizací záměru dojde k odstranění stávajícího biotopu kulturních společenstev obhospodařované orné půdy, které bude nevratně zničeno v rozsahu prakticky celého pozemku. Částečně bude následně obnoven porost v místech určených k ozelenění, avšak vzhledem k ruchu v lokalitě se již nebude jednat o společenstva přirozená.
Přesto, že v lokalitě byly zjištěny druhy chráněné podle zvláštních předpisů, jejich dotčení se předpokládá jen na úrovni jedinců různých vývojových stadií, nikoliv populací nebo zničení biotopů.
Z těchto důvodů je tento vliv povaţován za trvalý, nevratný, z hlediska velikosti nepříliš významný, únosný.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a ekosystémů – bude mít navrhovaný záměr vliv významný, avšak únosný , a to zejména z důvodu dotčení přirozeného prostředí části druhů fauny.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha předmětného pozemku není využívána k rekreačním účelům. Okolní lesy určené k rekreačnímu vyžití obyvatelstva nebudou záměrem dotčeny a v tomto kontextu se tedy žádný vliv na rekreační využití krajiny nepředpokládá. Naopak vybudování dopravního napojení lokality paradoxně můţe pro rekreaci okolní území zpřístupnit.

No, tak tahle pasáž mě totálně zvedla ze židle … ne, to se fakt nedá !!!!!!

Jak může tohle někdo napsat? Stále žijeme v době, kdy subjektivní názor jedince ovlivní životy tisíců lidí?

To už tady bylo …

Inka Jakimová

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress