Category Archives: Nezařazené

Naše projekty v programu Zelená Porubě

By | Nezařazené | No Comments

Zelená Porubě je programem MO Poruba, který věnuje milión korun na vlastní projekty občanů. Původně jsme se chtěli programu zúčastnit s plánem na zřízení dětských staveb v lese u Myslivny podobně jako je tomu na lázních v Klimkovicích. Ukázalo se však, že to není možné, protože v porubském lesoparku překvapivě nepatří žádné pozemky Porubě!

Program je však natolik zajímavý, že jsme přišli s alternativním návrhem na výsadbu zeleně – Strom před mojim barakem. Prostřednictvím internetu jsme oslovili naše příznivce, aby nám řekli, co by chtěli vysadit s tím, že podáme společný návrh. Došlé podněty se však netýkaly jen stromů, ale také chodníků a dětského hřiště. Nakonec jsme tak nepodali jeden, ale hned čtyři projekty (vzhledem k podmínkám Zelená Porubě je jako fyzická osoba podal člen petičního výboru Martin Bobek).

V tuto chvíli míří Zelená Porubě do finále a až do pátku 25. listopadu probíhá hlasování. Jako obyvatelé Poruby musíme s potěšením konstatovat, že se se zde sešla opravdu celá řada zajímavých nápadů. Uvědomujeme si, že díky petici máme určitou výhodu, protože jsme o něco známější než ostatní navrhovatelé. Nechceme toho však využívat a vyzývat Vás k hlasování ve svůj prospěch. Pokud však podpoříte některý z našich návrhů, jejichž přehled uvádíme níže, budeme samozřejmě jen rádi.


Strom před mojim barakem
Cílem návrhu bylo vysadit stromy tam, kde lidem chybí. Ze třinácti návrhů se nakonec ukázaly jako realizovatelné pouze čtyři. Ostatní narazily na přítomnost inženýrských sítí a již existující projekty jako např. plánovanou rekonstrukci ulice. Sami jsme pak stáhli finančně náročnou výsadbu na Jilemnického náměstí, abychom umožnili realizaci více projektů v rámci Zelená Porubě (dohodli jsme se, že bude později osázena v rámci „běžné“ náhradní výsadby).

Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/9.


Veřejné pítko
Hlavní třídou vede cyklostezka a pravidelně se zde konají hromadné akce sportovního charakteru jako např. veřejné bruslení. Nejen sportovci by jistě uvítali možnost doplnění vody. Pítko by mělo umožňovat napít se bez nádoby i použití rukou, nabrat si vodu do bandasky a mít dole misku, ze které se může napít pes.


Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/11.


Dětské hřiště na Mongolské
Znovuzřízení dětského hřiště, které bylo před cca 3-4 lety zrušeno, protože nevyhovovalo bezpečnostním normám. Nejbližší hřiště je přes cestu a navíc u hospody, což nepovažují rodiče za vhodné. Navrhujeme doplnění vhodných herních prvků a to tak, aby se doplňovaly s těmi na okolních hřištích.

Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/12.


Chodníky, kde chodí lidi

Kromě oficiálních chodníků lidé vyšlapali mnoho neoficiálních pěšin. Někdy se jedná jen o pohodlné zkrácení, ale v některých případech klasický chodník očividně chybí.
Abychom byli upřímní – jedná se o „torzo“ původního návrhu, který řešil dvě parkoviště a tři chodníky. Ostatní místa byla vyřazena kvůli kolizi s inženýrskými sítěmi a plánovanou rekonstrukcí.
Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/12.


Děkujeme za vaši podporu a ještě jednou uvádíme odkaz na hlasování: http://zelenaporube.cz/prihlasene-navrhy.

Návrh na změnu územního plánu přijatý MO Poruba

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 10. listopadu porubští zastupitelé na svém zasedání projednávali náš návrh na změnu územního plánu na Myslivně. Pan starosta Petr Mihálik následně zpracoval podnět k pořízení změny Územního plánu Ostravy a to tak, že území vymezené pro rozšíření areálu VTP bude změněno z plochy určené pro občanskou vybavenost na plochu určenou k využití jako orná půda, louka, les a veřejná zeleň.

S potěšením konstatujeme, že návrh byl přijat. Ze 40 přítomných zastupitelů se pro vyjádřilo 27 zastupitelů za ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Ostravak. Hlasování se zdrželi 2 zastupitelé za ANO a 2 za ODS. Proti bylo 9 zastupitelů ANO.

Přestože se zastupitelé proti VTP vymezili jednoznačně už loni, tehdy byla pouze přijata deklarace požadující stavbu VTP v jiné lokalitě. Návrhem na změnu územního plánu však Poruba jasně říká ne i jakékoliv další výstavbě na Myslivně jako jsou rodinné domky apod. Tento postoj Poruby, která v tuto chvíli udělala ze své pozice maximum možného, je silným argumentem proti VTP na Myslivně.

Jaké jsou tedy další kroky? Jak jsme se informovali, požadavky na změny územního plánu se obvykle sbírají a následně projednávají společně. Podstatné však je, že to musí projednat Rada města Ostravy a následně rozhodnout zastupitelstvo Magistrátu (není to tedy věc, kterou by rozhodovali úředníci).
V tuto chvíli tak není jasný termín, kdy k projednání dojde. Hlasování v Porubě však bylo dalším důležitým krokem, kterým se blížíme ke konečnému cíli – zachování Myslivny jako přírodní a klidové lokality.

uzemni-plan

Studie proveditelnosti zveřejněny

By | Nezařazené | No Comments

Na webu Magistrátu vtp.ostrava.cz byly oficiálně zveřejněny dlouho očekávané studie proveditelnosti, které si je nyní možné stáhnout. Studie jsme prostudovali a v podstatě se shodují s tím, co jsme Vám již prezentovali po schůzce na Magistrátu 30. září. Ve stručnosti lze k jednotlivým zkoumaným lokalitám říci následující:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Od záměru výstavby areálu VTP bylo upuštěno z důvodu zatížení pozemků právy třetích osob.

2. Opavská
Výstavba VTP je možná a vzhledem k blízkosti stávajícího VTP a VŠB i vhodná, ale vyžadovalo by to výkupy pozemků a přeložky sítí. Náklady se podle zvolené varianty pohybují cca mezi 30 – 70 miliony.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán. Pozemky jsou zde rozděleny na plochy A (5,74 ha) a B (2,27 ha). V závěru SWOT analýzy se pak k ploše A doslova píše: „Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že vhodnějším územím pro řešení VTP je lokalita „A“, která je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP.“
Magistrát zde také uvádí riziko negativní reakce občanů (při schůzce na Magistrátu se hovořilo o riziku petice).

4. Karolina
Do studie byla přidána také lokalita Karolina, jejíž dostupnost nebyla známa v době zpracování Návrhu alternativ týmem p. architektky Evy Špačkové. V současné době se jedná o vrácení pozemků, určených pro výstavbu 3. a 4. etapy Karoliny. Poté bude potřeba vypracovat další studii, která prověří možnost využití území např. i pro VTP.


Za petici především s potěšením konstatujeme, že studie proveditelnosti byly zveřejněny. Vzhledem k době, kterou si jejich vypracování vyžádalo, jsme poněkud překvapeni jejich malým rozsahem (PDF, 8 stran formátu A3). V tuto chvíli se ale nechceme pouštět do polemiky o časové přiměřenosti či spekulovat, zda se jedná o studie úplné nebo jen závěry. Podstatné informace jsou zde obsaženy a studie jasně potvrzují, že reálné alternativy existují!

Dovolíme si mít poznámku ke zmínce o petici ve Svinově, kterou jsme již ověřovali u starostů Svinova a Poruby, a tito si žádné petice nejsou vědomi. Stejně tak nám chybí ve SWOT analýze ke Svinovskému rozhraní fakt, že vedení Svinova VTP na svém katastru podporuje (narozdíl od MO Poruba na Myslivně). U laika by také opakovaně zdůrazňovaná potřeba změny územního plánu mohla vyvolat dojem, že představuje závažnou překážku. Ve skutečnosti se jedná o standardní nástroj, který, zejména u projektu takto strategického významu, nepředstavuje problém.
I přes tyto výtky na nás předložené studie jako celek působí objektivním dojmem. Zejména výše uvedený závěr ke Svinovskému rozhraní …je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP hovoří zcela jednoznačně.

Dnešní situace je tak diametrálně odlišná od té loňské, kdy na veřejné prezentaci Magistrát tvrdil, že Myslivna je jediná možnost. V průběhu roku jsme se několikrát negativně vyjadřovali k postupu Magistrátu a zejména neustálým odkladům. Nyní se však domníváme a také oceňujeme, že Magistrát ve svých interně zpracovaných studiích prezentuje reálnou skutečnost.

Plně respektujeme právo Magistrátu podrobit zkoumání novou lokalitu na Karolině a teprve poté učinit rozhodnutí, kde bude VTP stát. Právě zveřejněné studie však jasně ukázaly, že podmínka reálné alternativy již byla splněna a Myslivnu tak lze vyškrtnout. S tímto naším postojem se pan primátor bohužel stále odmítá ztotožnit a trvá nejprve na dokončení průzkumu Karoliny, jehož termín dokončení je však velmi neurčitý (rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017). Tlak na změnu územního plánu a co nejdřívější vyškrtnutí Myslivny a je naším hlavním úkolem. Právě zveřejněné studie jsou pak důležitým krokem k zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti.

Návrh změny územního plánu

By | Nezařazené | No Comments

Jak jsme Vás již informovali, schůzka na Magistrátu v pátek 30. 9. skončila bohužel bez dohody. V tuto chvíli tak chybí jakýkoliv „jízdní řád“, ze kterého by bylo možné vyčíst, kdy bude Myslivna vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP. Magistrát její vyškrtnutí podmínil dalším zkoumáním proveditelnosti nové lokality na Karolině, ovšem bez stanovení jasného závazného termínu. V televizní reportáži (v čase 9:40) se vágně hovoří o první polovině příštího roku jako o nejdřívějším možném termínu. Rádi se budeme mýlit, ale i na základě dosavadních zkušeností s neustálými odklady máme obavy, že se může jednat o snahu nechat vyznít celou věc do ztracena.

Abychom tomu zabránili, ve středu 5. 10. 2016 vystoupil zástupce Petičního výboru na zasedání zastupitelstva Městského obvodu Poruba. Přítomné zastupitele informoval o jednání na Magistrátu a seznámil je se zde prezentovanými závěry studií proveditelnosti. Dále pak tlumočil naši nespokojenost s přístupem Magistrátu, který odmítá vyškrtnout Myslivnu, přestože reálné alternativní lokality podle všech stanovaných parametrů existují. Na závěr požádal zastupitele, aby vypracovali návrh na změnu územního plánu v lokalitě Myslivna, v nejbližším možném termínu ho schválili a následně s ním konfrontovali Magistrát.

Návrh na změnu územního plánu si vzal na starost pan starosta Petr Mihálik, který slíbil, že návrh vypracuje nejpozději do konce roku (studie proveditelnosti nebyly doposud Magistrátem zveřejněny a zasedání zastupitelstva probíhá 1x měsíčně) . K vystoupení našeho zástupce se ještě přihlásil s poznámkou pan zastupitel Petr Jančík, který nás podpořil a poukázal na výsledky hlasování v anketě Porubské desatero, kde zachování Myslivny jednoznačně zvítězilo.

Věřme, že se Poruba zachová stejně jako v loňském roce, kdy všichni zastupitelé Poruby hlasovali pro zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti (s výjimkou zastupitelů ANO, kteří se zdrželi hlasování) a jednoznačně se postaví za změnu územního plánu.

img_0902

Výsledky jednání s panem primátorem

By | Nezařazené | No Comments

V pátek 30. 9. 2016 jsme jednali s panem primátorem Tomášem Macurou a vedoucím Odboru strategického rozvoje panem Václavem Paličkou ve věci alternativních lokalit pro výstavbu VTP v Ostravě. Jsme rádi, že k setkání došlo, mrzí nás však, že se tak stalo až dva měsíce po slíbeném dokončení studií proveditelnosti a zájmu ze strany médií (viz. např. reportáž Českého rozhlasu).

Na setkání jsme byli seznámeni s následujícími závěry studií proveditelnosti, které měly prokázat reálnost výstavby VTP ve třech alternativních lokalitách:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Investor, který byl v této lokalitě již smluvně vázaný, vznesl při jednání s Magistrátem o uvolnění potřebných pozemků požadavek na vysoké finanční odstupné. O této lokalitě již Magistrát neuvažuje.

2. Opavská
Stávající pozemky ve vlastnictví města nejsou dle vyjádření Magistrátu dostatečně velké, navíc se již nyní uvažují k rozvoji stávajícího VTP. Další dostupné pozemky jsou v soukromém vlastnictví a bylo by potřeba je vykoupit.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán, který počítá s bytovou výstavbou. Dále je zde dle vyjádření Magistrátu riziko občanské petice.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Magistrát rozhodl podrobit dalšímu zkoumání čtvrtou lokalitu mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou, která se mu nově vrátila od developera. Zde ale bude nejprve potřeba podrobně prozkoumat možnosti a stanovit využitelnost pro VTP. Termín dokončení tohoto zkoumání nelze dle Magistrátu stanovit, rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017.

Tolik k informacím, které jsme se dozvěděli a které do značné míry zazněly také v reportáži České televize (v čase 9:40). Podrobněji se ke studiím proveditelnosti vyjádříme až po jejich plném zveřejnění. To bylo navzdory původním prohlášením o interních materiálech přislíbeno zhruba do dvou týdnů, což oceňujeme. Celkově však musíme bohužel konstatovat, že jsme velice nespokojeni a to z následujících důvodů:

1. Výstavba VTP ve Svinovském rozhraní je reálná a žádaná
Studie proveditelnosti v lokalitě Svinovského rozhraní nenalezly z našeho pohledu žádnou zásadní překážku, která by bránila realizaci VTP v tomto místě. Změna územního plánu je standardním nástrojem a nepředstavuje žádný problém. Zvláště pro stavbu tak strategického významu. Důležitá je také skutečnost, že na rozdíl od Myslivny, kterou Porubská radnice odmítá, vedení Svinova stavbu VTP ve svém katastru vítá a podporuje.
Také argument „další občanské petice“ považujeme za lichý. Kontaktovali jsme v této záležitosti starostku Svinova a starostu Poruby a ani jeden z nich o žádné petici v lokalitě Svinovského rozhraní neví.

2. Lokalita v blízkosti Karoliny znamená odklad o X dalších měsíců
S výstavbou VTP v nové lokalitě v blízkosti Karolíny souhlasíme. Jedná se o využití brownfieldu a navíc dojde k zalidnění centra města. Zásadně nám však vadí skutečnost, že Magistrát podmiňuje vyškrtnutí Myslivny dalším zkoumáním této lokality, jehož časovou náročnost ani nedokázal časově upřesnit. Je však jisté, že to nebude otázkou několika týdnů, ale měsíců. Osud Myslivny tak bude pro občany nejasný i v příštím roce. Nikdy samozřejmě nemůže vyloučit, že se vše ještě oddálí kvůli nějakým nově objeveným skutečnostem…

3. Alternativy existují, Myslivnu lze okamžitě vyškrtnout
Pan primátor od začátku tvrdí, že s návrhem na vyškrtnutí Myslivny může před zastupitele města Ostravy předstoupit až s reálnou alternativní lokalitou. Tuto podmínku z našeho pohledu splňuje Svinovské rozhraní. Pokud chce dát Magistrát přednost raději nové lokalitě na Karolině, je to samozřejmě jeho plné právo. Nic to však nemění na skutečnosti, že podmínka reálné alternativy již byla splněna. Vyškrtnout Myslivnu však pan primátor stále odmítá a to i přesto, že jsme mu předložili odpovědi kandidátů na hejtmana, kteří jednoznačně podporují náš názor, že pokud existují alternativy pro výstavby VTP, je třeba zachovat Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast.

Po více než roce si tak klademe otázku proč Magistrát stále trvá na dalším odkladu, navíc bez stanoveného termínu?

Magistrat

Odpovědi kandidátů na hejtmana na naše otázky

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana, aby vyjádřili svůj postoj k problematice VTP na Myslivně.
Můžeme říci, že došlé odpovědi nás velice potěšily. Je vidět, že napříč celým politickým spektrem panuje shoda, že Myslivna patří lidem. Otázky, na které kandidáti odpovídali, byly následující:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
  Všichni oslovení kandidáti na hejtmana se v podstatě shodli, že pokud existují alternativní lokality, jsou pro vyškrtnutí Myslivny jako lokality pro VTP.
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
  Všichni kandidáti s výjimkou jednoho jsou pro zveřejnění studií proveditelnosti.
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
  Všichni kandidáti souhlasí se změnou územního plánu a zachováním Myslivny jako klidové a přírodní lokality (řada z nich se pak jednoznačně vyslovila proti případným záměrům na bytovou výstavbu).
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?
  Všichni kandidáti upřednosňují využití brownfieldů před stavbami na zelené louce. Někteří z kandidátů se konkrétně vymezili proti stavbám na návěterné straně Poruby. Výstavbu průmyslové zóny / hal v lokalitě u Skalky nikdo nepodpořil.

Úplné odpovědi kandidátů v abedecním pořadí si můžete stáhnout zde:
otazky_a_odpovedi_kandidatu_na_hejtmana (PDF, 116 kB).

Otázky na kandidáty na hejtmana

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana s následujícím dopisem. Jejich odpovědi Vám samozřejmě zprostředkujeme.


Dobrý den,

obracím se na Vás jako zástupce petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“, kterou podepsalo přes 10000 občanů. Kromě petice vyjádřili lidé nesouhlas s VTP na Myslivně také v anketě Porubské desatero, proti se vyslovila odborná veřejnost i zastupitelé MO Poruba, kteří přijali deklaraci vyzývající Magistrát Ostravy k upuštění od tohoto záměru.

Bližší informace naleznete ve zprávě, kterou jsme vydali k našemu výročí: http://lesoparkporuba.cz/vyroci-petice/.

Jako kandidáta na hejtmana Vás chci požádat o zodpovězení následujících otázek:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?

Odpovědi na výše uvedené otázky prosím zašlete nejpozději do 28. září. Vaši odpověď zveřejníme na stránkách lesoparkporuba.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Bobek
člen petičního výboru

Dotazy a odpovědi ze zastupitelstva Magistrátu

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 14. září se konalo zasedání zastupitelstva Magistrátu města Ostravy (poslední před krajskými volbami). Protože od prezentace alternativ ve Slunečnici 28. května nebyl Magistrátem publikován žádný příspěvek týkající se VTP, vystoupili jsme s dotazy v diskuzi občanů.

Stručně jsme připomněli celou kauzu, která se táhne už více než rok (viz. výročí petice) a citovali z tiskové zprávy Magistrátu z 4. května, kde mj. stojí:

Na jednání bylo dále dohodnuto, že se pracovní skupina znovu sejde nejpozději za tři měsíce, aby posoudila výsledky a stav pořizovaných studií. Pokud se ukáže, že další příprava projektu VTP v alternativních lokalitách je reálná, navrhne primátor Tomáš Macura Zastupitelstvu města Ostravy změnu umístění projektu výstavby VTP.“

Položili jsme tři otázky, na něž jsme od pana primátora Tomáše Macury dostali následující odpovědi:

1. Nyní běží již pátý měsíc. Proč se doposud nesešla pracovní skupina, alespoň nad dílčími výsledky?
Pan primátor slíbil, že se uskuteční setkání pracovní skupiny, ovšem bez upřesnění termínu.
Naše reakce: termín schůzky s ním budeme dále řešit.

2. Jaký je aktuální stav studií proveditelnosti a kdy budou zveřejněny?
Studie proveditelnosti jsou interní studie pro potřeby Magistrátu a slíbený tří měsíční termín jejich dokončení byl jen orientační, nikoliv závazný.
Naše reakce: na schůzce budeme požadovat, aby studie byly zveřejněny občanům i odborné veřejnosti v nejkratším možném termínu.

3. Kdy a za jakých podmínek bude Myslivna vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
Objevily se dílčí problémy a v nejnadějnější lokalitě, tj. ve Svinovském rozhraní, je riziko občanské petice. S ohledem na tyto skutečnosti Magistrát nově zvažuje čtvrtou lokalitu v blízkosti Karoliny, která se vrátila městu a je dobře připravena.
Naše reakce: na schůzce budeme chtít probrat riziko občasné petice v lokalitě Svinov a budeme se chtít seznámit s novou lokalitou na Karolině.

Kromě toho pan primátor připomněl závazek, že po dobu zjišťování jsou alternativ zastaveny veškeré práce na Myslivně. Slíbil také, že Magistrát publikuje zprávu k současnému stavu. Konkrétnější termín, kdy bude konečně jasno, jsme se ale opět nedozvěděli s odůvodněním, že město do Myslivny už investovalo 100 milionů a pan primátor tudíž nemůže předstoupit před zastupitele bez jasné alternativy.

Nemáme bohužel záznam odpovědi pana primátora, proto se nechceme pouštět do polemiky s jeho slovy. Stejně tak nechceme spekulovat co nebo kdo zatím vším stojí. Jedno je však zřejmé – do krajských voleb rozhodnuto nebude. Situace je tak v září paradoxně mlhavější, nežli v květnu, když jsme ze Slunečnice odcházeli s jasnou představou, že se udělají studie proveditelnosti a v půlce prázdnin „bude vymalováno“. Ukazuje se tedy, že záchrana Myslivny bude ještě nejspíš běh na dlouhou trať.

program-zastupitelstva-ilustracni

Úkliďme Česko, ukliďme Myslivnu

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 17. září 2016 se ve stejný čas konaly hned tři akce: Třebovický koláč, Dny NATO a špatné počasí. Na točně autobusů (zastávka Studentská) jsme se tak sešli spíše v komorním počtu. Pokud nepočítám děti, vycházela rozloha na každého dospělého něco málo přes deset hektarů. To v praxi znamenalo, že jsme se nemohli zaměřit na hloubkový úklid jako při jarním úklidu, ale spíše se procházet a volným tempem sbírat pohozené PET lahve, sáčky a další věci z plastu.

img_0856 img_0860 img_0884

Plán zněl jasně, ale když jsme z vešli do lesa, začali jsme sbírat „klasicky“ všechno. Za dvacet minut jsme se tak skoro nehnuli z místa, protože tato oblast patří mezi ty s historicky největší zátěží odpadů v celém lese. Mezi točnou a kolejemi jsme tak strávili přes hodinu. Výsledkem bylo 7 pytlů, jedno zahradní křeslo a vysbíraná igelitka baterek, kterou jsme později dali do speciálního kontejneru na baterie.
Nově objevené sídlo bezdomovce, skelná vata a kupa střešních tašek však byly nad naše síly, takže je nahlásíme porubské radnici. Stejně jsme to udělali i při jarním úklidu a na podzim jsme mohli s potěšením konstatovat, že vše nahlášené bylo vzorně uklizeno.img_0863Dále jsme postupovali už přeci jen o něco rychleji. Rozdělili jsme se a pozvolna procházeli od kolejí podél potoka pod VTP a k Planetáriu. Pytle se nám rychle plnily, protože jsme narazili na další poklady jako vyřezané obaly z kabelů a dokonce i jednu pneumatiku. Ve větší vzdálenosti od kontejnerů nám velice pomáhala domluva s firmou Ostravské městské lesy a zeleň, která nám dovolila nechat pytle u svých košů umístěných ve velké části lesa. Náš dík pak patří i Městskému obvodu Poruba, který nás podpořil materiálně pytli a rukavicemi.

img_0886 img_0878 3-stresni-tasky

Rodina s dětmi se časem odpojila a navíc začalo pršet, takže jsme se od Planetária vraceli k Myslivně. Abychom vysbírali co největší část, opět jsme se rozdělili. Za hustého deště, který alespoň trochu mírnily stromy, jsme vysbírali mj. také spojnici mezi vřesinskou strží a Myslivnou. V této části bohužel nejsou instalovány koše, takže jsme měli pytle brzy plné a nebyli jsme schopni vzít všechny odpadky, které se nashromáždily v betonové skruži.

img_0885 img_0891 img_0873

Když jsme se opětovně sešli na Myslivně, museli jsme konstatovat, že jsme nasbírali dobrých patnáct pytlů. Akci proto prohlašujeme za úspěšnou. Poučeni pro příště, zvolíme jarní termín s větším ohledem na konkurenční akce a hlavně počasí, což ale v dubnu jistě nebude nejmenší problém.

Martin Bobek
organizátor úklidu v rámci akce Ukliďme Českoimg_0895

Výročí petice

By | Nezařazené | No Comments

Přesně před rokem, 12. září 2015, jsme oficiálně spustili petici, jejímž cílem bylo odvrátit výstavbu Vědecko-technologického parku (VTP) v oblasti lesoparku u Myslivny. Naše aktivita si záhy získala pozornost médií a především obyvatel Poruby, kteří byli právem rozhořčeni, že by měli přijít o svou nejoblíbenější rekreační lokalitu. Více než dvacet místních obchodníků a institucí nám spontánně nabídlo zřízení podpisového místa ve své provozovně. Spolu s několika podpisovými akcemi se nám do Vánoc podařilo překročit magickou hranici 10.000 podpisů, což udělalo z naší petice největší občanský protest minimálně v historii Poruby.

Díky našemu úsilí se pomalu začal splácet i informační dluh, který měl Magistrát města Ostravy vůči svým obyvatelům. Postupně vyšlo najevo, že celý projekt výstavby VTP na Myslivně potichu probíhal již přes sedm let a to navzdory opakovanému nesouhlasu Městského obvodu Poruba (MO Poruba). Ten byl nakonec v roce 2013 fakticky k souhlasu donucen účelovou změnou statutu, kterým Magistrát odebral obvodům právo rozhodovat o strategicky důležitých stavbách na svém katastru.

S místními volbami v roce 2014 přišla potřebná změna v přístupu ze strany vedení Magistrátu. Tomáš Macura byl prvním primátorem, který předstoupil před veřejnost a 3. listopadu 2015 uspořádal veřejnou prezentaci VTP ve Slunečnici. Vzdor svém předvolebnímu slibu, že upustí od výstavby VTP na Myslivně, i on stavěl občany před hotovou věc a spolu s rektorem VŠB Ivo Vondrákem prezentovali Myslivnu jako jediné možné řešení. Z bouřlivé debaty však nakonec vzešlo konstruktivní řešení, které se ukázalo jako klíčové pro další vývoj celého projektu.

Mezi nespokojenými občany byla totiž přítomná i architektka Eva Špačková, která vystoupila s tvrzením, že alternativy existují. Primátor i rektor ji na místě vyzvali, aby svá tvrzení doložila odbornou studií, jejíž vypracování oba finančně podpořili. 26. listopadu 2015 pak proběhla druhá prezentace VTP před zastupiteli Poruby. S alternativní prezentací vystoupil i náš zástupce. V následném hlasování pak MO Poruba přijal deklaraci, kterou všichni zástupci mimo ANO vyzvali Magistrát k upuštění od výstavby VTP na Myslivně. Na jaře se pak ve veřejné anketě Porubské desatero vyjádřili i občané, kteří s výraznou převahou zvolili zachování Myslivny za svou největší prioritu.

Tým architektů pod vedením Evy Špačkové pracoval po několik měsíců a v dubnu roku 2016 odevzdal svou práci Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě, ve které nalezl 14 alternativ. Kromě toho tým stanovil nezbytné předpoklady pro fungování úspěšného VTP, mezi něž patří např. aktivní řízení a správa parku. Jednoznačně tak vyvrátil vžité představy, že by postačilo jen vykoupit pozemky a následně je rozprodat investorům. Tento přístup popsal jako tvorbu průmyslové zóny.

V průběhu prací týmu se nad dílčími výsledky scházela pracovní skupina, k níž jsme byli přizvání. Z předložených alternativ zástupci Magistrátu a VŠB zvolili tři lokality, které podrobili dalšímu zkoumání v rámci vypracování tzv. studií proveditelnosti. Navzdory slíbenému termínu vypracování na konci července 2016 není stav studií proveditelnosti veřejnosti znám ani k dnešnímu datu 12. září. Od prezentace návrhů alternativ 28. května ve Slunečnici Magistrát nepublikoval k průběhu prací ani jednu zprávu.

Jak hodnotíme rok od spuštění petice? Bezpochyby jsme dosáhli velkého úspěchu. Kauza VTP se dostala do povědomí veřejnosti, podporu nám vyjádřili odborníci i porubští zastupitelé, byly nalezeny reálné alternativy a bylo veřejně slíbeno, že pokud se nenarazí na nějaký nepřekročitelný problém, bude jim dána přednost před Myslivnou. Po dobu hledání alternativ se primátor veřejně zavázal, že práce na původním projektu (u Myslivny) jsou zastaveny.

Přesto však není ani po roce jasno, jak vše dopadne a zda bude Myslivna zachráněna. Vyzýváme proto Magistrát města Ostravy, aby co nejdříve publikoval studie proveditelnosti v plném znění, aby je mohli případně oponovat nezávislí odborníci. Pokud se neobjeví nepřekročitelné překážky, vyzýváme ostravské zastupitele k přijetí usnesení, které by definitivně vyřadilo Myslivnu ze seznamu lokalit pro VTP. Zároveň požadujeme změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že přijetím těchto usnesení by Ostrava v praxi ukázala, že tolik akcentované spolupodílení občanů na vypracování strategického plánu FajnOva je míněno vážně.

pocitova-mapa

Pocitová mapa vytvořená lidmi na Porubském desateru jasně ukazuje, že Myslivna patří k nejoblíbenějším místům v Porubě.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress